Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Smlouva o poskytování webhostingových služeb a registraci doménových jmen
Všeobecné smluvní podmínky – platné od 25. 5. 2018

DYNWEB, s. r. o., Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou; IČO 25498673
na straně jako poskytovatel
a
objednatel na straně druhé

1. Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit provoz virtuálního serveru objednatele na síti Internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí služba přenosu dat po síti Internet s využitím protokolu HTTP (HTTPS) a služeb s tím souvisejících.
 2. Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje objednatel, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách www.dynweb.cz.
 3. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit provoz nabízených webhostingových služeb objednateli a s tím související služby na síti Internet, registraci doménového jména a závazek objednatele za tyto služby platit poplatky podle platných cen služeb poskytovatele.
 4. Poskytovatel poskytuje služby objednateli staršímu 16 let, jinak mladšímu 16 let jen se souhlasem zákonného zástupce. Vyplněním objednávky objednatel potvrzuje, že je starší 16 let.

2. Registrace doménového jména

 1. Vlastníkem doménového jména se stává objednatel.
 2. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat registraci doménového jména u registračních autorit. Poplatky a další náklady s registrací spojené nese objednatel. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit (správců domén).
 3. Objednatel se zavazuje uhradit poplatky registračních autorit včetně administračních poplatků.
 4. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvů domén nebo adresářů, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.

3. Provoz serveru

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz domény objednatele, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám objednatele, přístup objednatele k jeho e-mailovým schránkám, umožní objednateli aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP, využívat databází a dalších služeb v závislosti na zvoleném programu služeb.
 2. Objednateli, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako CPU, diskový prostor...), bude umožněno přejít na adekvátní program, či za příplatek rozšířit poskytované služby, nebo odpovídajícím způsobem musí omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.
 3. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.
 4. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.
 5. Poskytovatel se zavazuje předem informovat objednatele o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud mu jsou tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl objednatel přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách poskytovatele, www.dynweb.cz. V případě závažnější nebo déle trvající události bude toto upozornění zasláno na e-mailovou adresu uvedenou na zákaznickém účtu v Centru administrace.
 6. Poskytovatel zajistí dostatečné síťové kapacity pro kvalitní přenos zákaznických dat do sítě Internet. Pro jednotlivé www služby se rozumí dostatečným a neomezeným datovým přenosem pětinásobku průměru top 20 virtuálních serverů konkrétního programu. V případě překročení měsíčního přenosu je objednateli nabídnuta změna programu nebo omezení přenosového pásma.
 7. Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb objednatelem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.
 8. Jakékoli porušení článků 3.6, 3.7 a 4, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb objednatelem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy a v takovém případě je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb objednateli a to i bez předchozího oznámení. Poskytovatel obnoví poskytování služeb objednateli na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platných cen poskytovatele.
 9. Objednatel tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl objednatel, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování objednatele o nových produktech poskytovatele a uvedení v referencích.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Všechny služby poskytovatele mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za věcnou a technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s tímto ustanovením vůči objednateli, ani třetím osobám.
 2. Objednatel se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.
 3. Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity, nebo který svou povahou poškozuje zájmy poskytovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (linky) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu se smluvními podmínkami.
 4. Zejména s ohledem na provedenou právní úpravu, zejména ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění případných změn, se zavazuje objednatel zdržet se ukládání protiprávních informací a rovněž se zdržet protiprávního jednání.
 5. Pokud se objednatel nezdrží ukládání protiprávních informací anebo se dopustí jiného protiprávního jednání je objednatel povinen na výzvu poskytovatele odstranit tyto protiprávní informace, znepřístupnit tyto protiprávní informace a zdržet se protiprávního jednání.
 6. Pokud tak neučiní objednatel neprodleně a neodstraní protiprávní informace a nezdrží se protiprávního jednání, je poskytovatel oprávněn odstranit, znepřístupnit ukládané, uložené protiprávní informace a zamezit protiprávnímu jednání objednatele.
 7. V případě, že objednatel poškozuje práva třetích osob, jako například phishing, malware. atd., je poskytovatel oprávněn poskytování služeb přerušit do doby, než objednatel tento stav neodstraní, pokud však objednatel tento stav neodstraní ve lhůtě 10 dnů ode dne přerušení, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 8. Pro případ, že objednatel neprodleně neodstraní protiprávní informace a nezdrží se protiprávního jednání, zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč.
 9. V případě, že bude uplatněn nárok na náhradu škody vůči poskytovateli třetí osobou v důsledku toho, že se objednatel dopustil ukládání protiprávních informací nebo protiprávního jednání, zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli paušalizovanou náhradu škody, v podobě smluvní pokutu ve výši tak, jak bude uplatněna třetí osobou.
 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu serverů, např. z důvodů havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb viz bod 3.
 11. Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk objednatele v souvislosti s používáním www nebo e-mailových služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby.
 12. Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu uložených dat, poskytovat údaje z registru domén, ani monitorovat elektronickou poštu, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (např. orgány činnými v trestním řízení) a zásahů v souladu s bodem 3.4. Podle platného zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat, ve znění pozdějších předpisů, v informačních systémech se poskytovatel zavazuje chránit osobní údaje objednatele.
 13. Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a je důvodem k okamžitému zrušení účtu objednatele bez možnosti vrácení peněz za předplacené služby.
 14. Objednatel se zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serverů, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit poskytovatele nebo třetí osoby.
 15. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponent bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, které jsou na server nainstalovány jako veřejné, musí být schváleny poskytovatelem, v opačném případě budou zamítnuty.
 16. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že v zájmu bezpečnosti a ochrany know-how budou dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají provozu jejich systémů před třetími osobami. Výjimku tvoří informace oficiálně zveřejněné.
 17. Objednatel není oprávněn rozesílat prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaném v rámci provozu serveru žádnou hromadnou nevyžádanou poštu - tzv. spam. Pokud tak učiní, může to být důvodem okamžitého zastavení přístupu k jeho účtu. V případě, že tímto svým počínáním způsobí prokazatelnou škodu, vystavuje se riziku postihu.
 18. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za expiraci (propadnutí a uvolnění k následné registraci) domény objednatele z důvodu včasného neuhrazení zálohového listu.

5. Ochrana osobních údajů objednatelů – fyzických osob

 1. Poskytovatel je povinen při zpracovávání osobních údajů objednatelů postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o elektronických komunikacích týkajících se této oblasti a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu s právními předpisy v rozhodné době.
 2. Účelem zpracování osobních údajů objednatelů je zajištění oboustranného řádného plnění práv a povinnosti poskytovatele a objednatele vyplývajících z této smlouvy, VOP a dalších dokumentů upravujících vztah poskytovatele a objednatele.
 3. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat pouze ty osobní údaje objednatele, jež jsou nezbytně nutné pro naplnění vymezeného účelu a nebo které byly poskytnuty se souhlasem objednatele.
 4. Poskytovatel se zavazuje uchovávat osobní údaje objednatele pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu této smlouvy.
 5. Objednatel uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním provozních, případně lokalizačních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem o elektronických komunikacích.
 6. Souhlas objednatele se zpracováním nezbytných osobních údajů je udělen zejména ke zpracování těchto uvedených osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, bydliště, kontaktní a fakturační údaje (telefon, e-mail, doručovací adresa a fakturační adresa), nastavení doménových jmen, provozní a lokalizační údaje. Případně dalších osobních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.
 7. Souhlas objednatele se zpracováním osobních údajů je udělen ve specifických případech, zejména ke zpracování těchto uvedených údajů: datum narození, číslo pasu, číslo občanského průkazu, IP adresa. Případně dalších osobních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů.
 8. Poskytovatel vede pro účely řádného plnění této smlouvy databázi objednatelů obsahující vyjma výše uvedených osobních údajů a i provozní a lokalizační údaje.
 9. Poskytovatel se zavazuje zajistit technicky a organizačně bezpečnost poskytování služeb s důrazem na ochranu výše uvedených osobních, provozních a lokalizačních údajů.
 10. Objednatel je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních, provozních a lokalizačních údajů a to jednostranným jednáním v písemné formě adresovaným poskytovateli, avšak s výhradou, že poskytovatel je povinen uchovávat tyto údaje na základě právních předpisů po nezbytně dlouhou dobu.
 11. Poskytovatel je oprávněn vydat Zásady ochrany osobních údajů s tím, že budou-li vydány, tak je zveřejní na svých webových stránkách. Ohledně jejich působnosti na vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a objednatele se přiměřeně použijí tyto VOP.
 12. Poskytovatel uchovává zálohy všech dat po dobu maximálně devadesáti dnů od vytvoření zálohy za účelem možného obnovení dat.
 13. Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje centrálnímu registru domén pro úspěšné dokončení objednávky (registraci domény) a respektovat pravidla příslušného ccTLD (registru) včetně zásad ochrany osobních údajů příslušného registru a tyto údaje zveřejňovat dle příslušných pravidel registru a to včetně předání osobních údajů mimo EU pokud to registr vyžaduje.
 14. Objednatel, který sídlí mimo území Evropské unie či mimo území, na které se vztahuje působnost Právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, pak zpracovává osobní údaje, jejichž není správcem, s plným respektováním standardních smluvních ustanovení dle příslušných rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. února 2010 či novějších.

6. Dohoda o zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů pro objednatele provádí v souladu s příslušnými právními předpisy včetně zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Po nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, (dále jen „GDPR“) tj. po 25. 5. 2018, se tato smlouva řídí GDPR.
 2. Objednatel prohlašuje, že pověřuje poskytovatele zpracováním osobních údajů a souhlasí s tímto zpracováním.
 3. Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je tato smlouva a plnění závazků poskytovatele vůči objednateli. Například se jedná o provoz virtuálního serveru, na kterém jsou umístěny internetové stránky nebo informační systémy (včetně e-shopů) objednatele tak, aby mohl objednatel plnit své závazky vůči svým zákazníkům.
 4. Rozsah zpracování osobních údajů probíhá na základě doložených pokynů objednatele. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, resp. spíše souhrn informací, které se týkají subjektu údajů a které jej jsou schopny jednoznačně identifikovat. Objednatel se zavazuje, že pokud bude zpracovávat citlivé osobní údaje, bude o této zkutečnosti informovat poskytovatele písemnou formou na e-mailu info@dynweb.cz.
 5. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti o všech záležitostech spojených se zpracováním osobních údajů objednatele a prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření s cílem zabezpečit osobní údaje a tím splňuje požadavky nařízení GDPR.
 6. Objednatel se zavazuje, že všechny uložené osobní údaje u poskytovatele budou shromážděny v souladu se zákonem včetně nařízení GDPR.
 7. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu, účelu a podmínek stanovených ve Smlouvě o zpracování osobních údajů.

7. Platební podmínky

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou splatné dopředu. Fakturační období si zvolí objednatel ve své objednávce.
 2. Objednatel je povinen udržovat přesné a aktuální údaje o své osobě, společnosti. Obzvlášť důležité je mít správně uveden fakturační kontakt, tj. e-mail, na který je odesílána fakturace. Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů musí neprodleně aktualizovat. Objednatel je rovněž povinen změny oznámit příslušné registrační autoritě.
 3. Výzva k platbě je zaslána prostřednictvím e-mailu uvedeného objednatelem a obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Objednatel uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jako by tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě.
 4. Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může objednatel uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě. V opačném případě uznává objednatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči poskytovateli, a to zejména proto, že poskytovatel započal poskytovat službu webhostingu okamžikem obdržením objednávky, u které potvrdil souhlas s touto smlouvu.
 5. V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálních cen poskytovatele.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zaregistrovat, nebo prodloužit doménové jméno až po zaplacení celého zálohového listu za služby.
 7. Poskytovatel má právo navrhovat změny smlouvy a obchodních podmínek v souladu s § 1752 občanského zákoníku. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit sazby a rozsah poskytovaných služeb. Takové změny sazeb nebo rozsahu poskytovaných služeb budou objednateli předem oznámeny, nejméně 10 dnů před takovou změnou. Pokud objednatel neodmítne navrhovanou změnu nejpozději v den, ke kterému je změna navrhována, platí, že změnu přijal ke dni účinnosti. Pokud objednatel písemně odmítne návrh na změnu, je oprávněn vypovědět smlouvu ve lhůtě 14 dnů, kterou obě smluvní strany považují za dostatečnou k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. Objednatel je povinen se s navrhovaným zněním a změnou seznámit. Toto ustanovení neplatí v případě, že za stejných cenových podmínek dojde k rozšíření nabídky poskytovaných služeb.
 8. Service Level Agreement (SLA) za každých 80 minut, kdy některá služba není dostupná, nebo její doba odezvy je nestandardně dlouhá, se snižuje měsíční cena služeb o 1 % až na 50 %. Poskytovatel nese zodpovědnost za výpadky jakékoliv objednané služby, které jsou způsobeny prokazatelně poskytovatelem. Jako výpadek se rozumí nedostupnost služby delší než 10 minut nebo nestandardně dlouhá doba odezvy, která trvá déle jak 10 minut. Za výpadek se nepovažuje plánovaná nebo ohlášená odstávka systému. Zhotovitel nenese zodpovědnost za výpadky zaviněné objednatelem nebo třetími osobami.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po uhrazení platby za službu. Pokud platba za objednané služby nebude na účet poskytovatele připsána do 40 dnů ode dne doručení objednávky poskytovateli bude celá objednávka stornována a smlouva zaniká.
 2. Provoz služby webhostingu se sjednává na dobu neurčitou.
 3. Smlouva je uzavřena okamžikem zprovoznění služeb. Účinky smlouvy o registraci domény nastávají dnem registrace doménového jména poskytovatelem konkrétní domény. Účinky smlouvy o poskytování webhostingových služeb nastávají v okamžiku aktivace služby a poskytnutí přístupu.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény nebo webhostingu a odstoupení od smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud objednatel trvale neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy zejména úhrada poplatku za poskytnuté služby nebo v případě podezření na protiprávní jednání nebo se dopustí protiprávního jednání. Tímto není objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytování služeb.
  Poskytovatel písemné odstoupení od uzavřené smlouvy doručí druhé smluvní straně. Smlouva zaniká následujícím dnem po doručení písemného odstoupení.
 5. Obě smluvní strany jsou oprávněny uzavřenou smlouvu vypovědět bez uvedení výpovědního důvodu. Písemná výpověď musí být doručena druhé smluvní straně a tříměsíční výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby.
 6. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na adrese https://dynweb.cz/zpracovani-osobnich-udaju.
 7. Tato smlouva a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.